ชุมชนบางใบไม้

25 ม.ค. 2561      3515 views

แชร์ทั้งหมด 6 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ตลาดน้ำประชารัฐวัดบางใบไม้

ล่องเรือคลองร้อยสาย

แผนที่ชุมชนบางใบไม้

ทางเข้าชุมชนบางใบไม้

ล่องเรืออุโมงค์จาก

บ้านเก่าอายุกว่า 200 ปี

หลวงพ่อข้าวสุก

สภาพทั่วไปของชุมชนบางใบไม้
 มีลำคลองหลายสายไหลมาบรรจบกัน เป็นพื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบเป็นเกาะ
ประกอบด้วย 6 ตำบล เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้รับอิทธิพลทั้งจากน้ำจืดและน้ำทะเล ที่สายน้ำเคลื่อนไหวสองทางสลับกัน
ตามการขึ้นลงของน้ำทะเล พืชพรรณส่วนใหญ่เป็นพืชที่ชอบน้ำกร่อย โดยเฉพาะต้นจากที่ขึ้นอยู่หนาแน่นตลอดสองฟาก
ฝั่งคลอง
อาชีพของชาวบ้านตำบลบางใบไม้ส่วนใหญ่ทำสวนมะพร้าว 80 เปอร์เซ็นต์ และทำประมงชายฝั่ง 20 เปอร์เซ็นต์
ลักษณะทางสังคมเป็นสังคมชนบทที่ชาวบ้านอยู่กันแบบเรียบง่าย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน
บ้านโบราณสองร้อยปี
หลวงพ่อข้าวสุข วัดบางใบไม้
กลุ่มน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็น
กลุ่มน้ำส้มจาก
ชมหิ่งห้อยตอนกลางคืน
ชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลอง
ห้ามนำของเสพติดและของผิดกฎหมายทุกชนิดมาในชุมชน
กิจกรรมและการบริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวภายในชุมชน ประกอบด้วย บ้านโบราณสองร้อยปีวัดบางใบไม้ หลวงพ่อข้าวสุข วัดบางใบไม้
สาธิตการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น วิถีชีวิตสองฝั่งคลอง
กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชน
นมัสการขอพร หลวงพ่อข้าวสุข
ศึกษาโบราณสถานบ้านโบราณสองร้อยปี
ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำน้ำส้มสายชูหมักน้ำตาลจาก
ล่องเรือชมวิถีชีวิตของชุมชนบางใบไม้
ปฏิทินและโปรแกรมการท่องเที่ยว
สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี โปรแกรมท่องเที่ยว จัดเป็น 3 โปรแกรม คือ
โปรแกรมที่1 (2 วัน 1 คืน)
– กราบนมัสการขอพร หลวงพ่อข้าวสุข พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านชุมชน วัดบางใบไม้
09.00 น.- 16.00 น. นั่งเรือล่องคลองและแวะชมกลุ่มกิจกรรมการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
พร้อมทั้งชมการแสดงหนังตะลุง(การแสดง ของเด็กและเยาวชน)
– ศึกษาโบราณสถานบ้านโบราณสองร้อยปี ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของชุมชนบาง ใบไม้
– ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำน้ำส้มจาก
– นั่งเรือชมวิถีชีวิตของชุมชนบางใบไม้
โปรแกรมที่ 2
– นั่งเรือล่องคลองชมหิ่งห้อยตอนกลางคืน ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง
โปรแกรมที่ 3
– นั่งเรือล่องคลองชมวิถีชีวิตในตอนกลางวัน ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง
 
โทรศัพท์ 081 607 4935 e-mail sriruk2511@gmail.com facebook กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลบางใบไม้ กิจกรรม ล่องเรือชมหิ่งห้อย ชมคลองร้อยสาย
บริการบ้านพักโฮมสเตย์ ค่าใช้จ่าย ค่าเรือไป-กลับ 2 ชั่วโมง คนละ100 บาท ,โ
ปรแกรมพาเที่ยว 2 วัน 1 คืน 680บาท/คน บริการที่พักโฮมสเตย์ 9 หลังคาเรือน คนละ 250 บาท/คืน
ห้ามดื่มสุราและออกนอกพื้นที่กรณีเข้าพักในบ้านพัก

แหล่งที่มา :